Asia Scholarship for Business & Health Programs

Asia Scholarship for Business & Health Programs 20%
02 January 2020 282 Chi tiết

  • Học bổng không giới hạn số lượng, áp dụng cho tất cả các chương trình Business & Health và tất cả các kỳ nhập học trong năm 2021
  • Điều kiện: GPA lớp 12 hoặc GPA Đại học từ 7.0 trở lên (không cần điểm IELTS để xét học bổng)