KHÔNG GIỚI HẠN SỐ LƯỢNG

IELTS 6.0 trở lên

GPA khá trở lên