Auburn University

Đại học Auburn là một trường đại học nghiên cứu công cộng và cấp đất ở Auburn, Alabama. Auburn là trường đại học lớn thứ hai ở Alabama. Đây là một trong hai trường đại học hàng đầu của tiểu bang. Trường đại học được phân loại là R1: Nghiên cứu tiến sĩ Hoạt động nghiên cứu rất cao theo phân loại Carnegie của các tổ chức giáo dục đại học.
1,000
Ranking
No
Dormitory

Top reasons to study here

_Top 103 trường đại học tốt nhất khu vực (U.S. News & World Report Ranking) _Top 44 trường công tốt nhất (U.S. News & World Report Ranking) _Top 54 Engineering (U.S. News & World Report Ranking) _Top 15 trường đại học tốt nhất Mỹ về Kiến trúc và Thiết kế nội thất 2018 (CEOWORLD)

Courses

Education ( 0 )
Law ( 0 )
Engineering ( 0 )
Medicine / Health ( 0 )
Agriculture ( 0 )
Design & Architecture ( 0 )