REGISTER FOR FREE

  • Estimated time to study abroad

  • Register to attend at*

  • How did you hear about this event?*

WELCOME TO FEDERATION UNIVERSITY

150 NĂM TUỔI

1 trong 3 Đại học lâu đời nhất nước Úc

TOP 2% ĐẠI HỌC TG

Times Higher Education 2021

HỌC BỔNG 20-25%

Có thư mời là có học bổng

VISA 4 NĂM

Ở lại Úc làm việc sau tốt nghiệp

CÁC NHÓM NGÀNH ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG

6 HỌC XÁ HIỆN ĐẠI MANG ĐẾN LỰA CHỌN & TRẢI NGHIỆM PHONG PHÚ CHO SINH VIÊN