Hiển thị 93 Kết quả
Tìm kiếm: Quản trị Nhà hàng - Khách sạn
Master of International Hotel Management

Torrens University Adelaide

23,100 AUD

369,600,000 VND

Cao học
tháng 2 tháng 6 tháng 9
Master of International Hotel Management

Blue Mountains International Hotel Management School

23,100 AUD

369,600,000 VND

Cao học
tháng 1 tháng 4 tháng 7 tháng 9
Associate Degree of Business (Tourism Management)

William Blue College of Hospitality Management Sydney

23,300 AUD

372,800,000 VND

Cao đẳng
tháng 2 tháng 6 tháng 9
Associate Degree of Business (Hospitality Management)

William Blue College of Hospitality Management Sydney

23,300 AUD

372,800,000 VND

Cao đẳng
tháng 2 tháng 6 tháng 9
Bachelor of Tourism Management

William Blue College of Hospitality Management Sydney

23,300 AUD

372,800,000 VND

Đại học
tháng 2 tháng 6 tháng 9
Bachelor of Business (Hospitality Management)

William Blue College of Hospitality Management Sydney

23,300 AUD

372,800,000 VND

Đại học
tháng 2 tháng 6 tháng 9
Diploma of Business (Hospitality Management)

William Blue College of Hospitality Management Sydney

23,300 AUD

372,800,000 VND

Cao đẳng
tháng 2 tháng 6 tháng 9
24,000 AUD

384,000,000 VND

Đại học
tháng 2 tháng 6 tháng 9
24,000 AUD

384,000,000 VND

Đại học
tháng 2 tháng 6 tháng 9
24,000 AUD

384,000,000 VND

Đại học
tháng 2 tháng 6 tháng 9
24,000 AUD

384,000,000 VND

Đại học
tháng 2 tháng 6 tháng 9
24,000 AUD

384,000,000 VND

Đại học
tháng 2 tháng 6 tháng 9
24,000 AUD

384,000,000 VND

Đại học
tháng 2 tháng 6 tháng 9
Bachelor of Culinary Management

William Blue College of Hospitality Management Sydney

25,300 AUD

404,800,000 VND

Đại học
tháng 2 tháng 6 tháng 9
25,600 AUD

409,600,000 VND

Đại học
tháng 2 tháng 7